DPN

Dataskyddsmeddelande (CIB, Exchange Traded Solutions)

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för BNP Paribas Group, därför har vi infört kraftfulla åtgärder för detta ändamål i hela koncernen.

I den utsträckning som den europeiska allmänna dataskyddsförordningen gäller, i enlighet med tillämplig lag, ger detta dataskyddsmeddelande dig utförlig information gällande skyddet av dina personuppgifter av Exchange Traded Solutions, BNP Paribas Arbitrage SNC, 160/162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Frankrike (”vi”).

Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att samla in och behandla dina personuppgifter i samband med våra aktiviteter. Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att underrätta dig om vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, anledningarna till att vi använder och delar dessa uppgifter, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

1. VILKA AV DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?

Under förutsättning att du har gett ditt samtycke till det, samlar vi in och använder de personuppgifter som du lämnat för våra marknadsföringssyften, dvs. behandling i syfte att förbereda, genomföra eller uppfölja marknadsföringsåtgärder, särskilt för att erbjuda marknadsföringstjänster, t.ex. nyhetsbrev och artiklar, men även de personuppgifter som krävs för att webbplatsen ska fungera optimalt.

Vi kan välja att samla in olika typer av personuppgifter från dig, exempelvis:

  • identifierande information (t.ex. ditt namn, kön eller IP-adress)

 • kontaktinformation (t.ex. din postadress, e-postadress, eller ditt telefonnummer)

  • uppgifter kopplade till dina vanor och preferenser

  • uppgifter från din kommunikation med oss: våra filer (kontaktrapporter), våra webbplatser, appar, sociala mediesidor, möten, samtal, chattar, e-postmeddelanden, intervjuer och telefonsamtal

Vi kommer aldrig att be dig lämna ut personlig information om din etnicitet eller etniska ursprung, dina politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, genetiska data, uppgifter om din sexuella läggning eller uppgifter om brott och fällande domar (”uppgifter ur belastningsregistret”), utom i de fall det är ett lagkrav.

De uppgifter som vi använder om dig kan antingen ha kommit direkt från dig eller från våra tjänsteleverantörer i syfte att verifiera information i eller utöka våra databaser.

2. VARFÖR OCH PÅ VILKA GRUNDER ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

     a. För att uppfylla våra legitima intressen

Vi använder dina personuppgifter för att utveckla och sprida våra produkter och tjänster, för att förbättra vår riskhantering och för att försvara våra lagliga rättigheter, t.ex. genom att analysera våra vanor och preferenser via olika kanaler (e-post eller meddelanden, antal besök på vår webbplats m.m.), eller för att behandla dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara våra rättsanspråk.

     b. För att respektera ditt val om vi skulle be om ditt medgivande för behandling av vissa uppgifter

I vissa fall kommer vi att be om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter, till exempel för att:

    • dela dina personuppgifter med tredje parter, till exempel för marknadsföringssyften, för att tillhandahålla tjänster eller när vi behöver ditt samtycke för att kunna använda dina data för specifika reklamsyften.

    • Om vi skulle behöva genomföra ytterligare databehandling för andra syften än de som beskrivs ovan i avsnitt 3 kommer vi att informera dig om det och, om nödvändigt, inhämta ditt samtycke.

3. VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att kunna genomföra de syften som beskrivs ovan, men alltid i enlighet med tillämplig lag gällande informationsutbyte, lämnar vi endast ut dina personuppgifter till:

    • Tjänsteleverantörer som genomför olika tjänster för vår räkning

   • Finansinspektionen, tillsynsmyndigheter eller rättsliga instanser, statliga myndigheter eller offentliga organ, vid förfrågan och i den utsträckning som lagen tillåter.

4. GENOMFÖRS NÅGON TYP AV PROFILERING?

Vi behandlar delvis dina uppgifter med hjälp av ett automatiserat system i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (sk. profilering). Vi använder profilering exempelvis för att på ett meningsfullt sätt kunna informera dig om våra produkter och för att kunna ge dig råd och tips använder vi utvärderingsinstrument. Det möjliggör en mer inriktad kommunikation och marknadsföring grundad på efterfrågan, bl.a. vad gäller våra marknadsundersökningar och åsiktsanalyser.

5. ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES

I vissa fall kan det hända att vi överför dina personuppgifter till ett annat land. Vid internationella överföringar från EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till ett land utanför EES, kommer dina data att överföras till denna stat om Europeiska kommissionens har erkänt att denna stat som inte ingår i EES har en tillräckligt hög skyddsnivå för sin datasäkerhet.

Vid överföringar utanför EES-området till länder vars skyddsnivå ännu inte har godkänts av Europeiska kommissionen kommer vi antingen att använda oss av ett undantag som är tillämplig på det särskilda fallet (t.ex. om överföringen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförbindelser gentemot dig vid en internationell betalning), eller tillämpa standardmässiga avtalsklausuler som godkänts av kommissionen för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

För en kopia av dessa skyddsåtgärder eller mer information om var du hittar dem kan du skicka en skriftlig begäran till oss enligt beskrivningen i avsnitt 9.

6. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Därefter kommer vi omedelbart att radera dina personuppgifter, om inte vidare behandling krävs till följd av gällande lagar och bestämmelser eller för att skydda bevis inom ramen för lagen om tidsfrist.

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR UTÖVAR DU DEM?

Beroende på de dataskyddslagar som är tillämpliga på din situation har du vissa rättigheter vad gäller dina personuppgifter. I de fall den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller, till exempel där en PNP Paribas-enhet inom EES kontrollerar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, har du följande rättigheter:

    • Rätt till tillträde: Du kan få information om behandlingen av dina personuppgifter och en kopia av dessa uppgifter.

   • Rätt att korrigera: Om du skulle anse att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att dina personuppgifter ändras så att de blir felfria.

    • Rätt att radera: Du kan begära att dina personuppgifter raderas, i den utsträckning som lagen tillåter.

   • Rätt att begränsa: Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

    • Rätt att göra invändningar: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter med utgångspunkt från din specifika situation. Du har rätt att neka till behandlingen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften, till exempel för profilering i samband med direktmarknadsföring.

    • Rätt att återta ditt samtycke: i de fall du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst ångra dig och återta ditt samtycke.

    • Rätt till dataportabilitet: i de fall där det är tillämpligt enligt lag har du rätt att få alla personuppgifter som du har lämnat till oss återlämnade till dig eller, där det är tekniskt möjligt, överförda till en tredje part.

Om du skulle behöva ytterligare information, eller om du vill utöva någon av de rättigheter som listas ovan kan du skicka ett ett e-postmeddelande till: listedproducts.sweden@bnpparibas.com. Ange din e-postadress och bifoga en (skannad) kopia av ditt id-kort för identifieringsändamål.

I enlighet med tillämplig lag har du, förutom de rättigheter som beskrivs ovan, också rätt att inge klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet.

8. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPDATERAD OM ÄNDRINGAR AV DATASKYDDSMEDDELANDET?

I en värld av snabba tekniska förändringar kan vi emellanåt behöva uppdatera detta dataskyddsmeddelande.

Du kan läsa den senaste versionen av meddelandet online och vid alla eventuella väsentliga förändringar av texten kommer du att informeras på vår webbplats eller via våra andra normala kommunikationskanaler.

9. SÅ KONTAKTAR DU OSS

Om du skulle ha några frågor om vår användning av dina personuppgifter enligt detta dataskyddsmeddelande, eller om du önskar en kopia av dataskyddsmeddelandet på ditt modersmål kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på dpr.desk.cib@bnpparibas.com. Om du vill veta mer om sekretess och säkerhet, läs vår policy om kakor.