Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär på denna hemsida eller som i övrigt registreras i samband med t ex en intresseanmälan eller ansökan, behandlas av BNP Paribas Arbitrage SNC (”BNP Paribas”) och i förekommande fall även av annat företag inom BNP Paribas för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Läs mer här.

Allmänna villkor

Villkoren nedan (hädanefter ”Användarvillkoren”) gäller för webbplatsen educatedtrading.bnpparibas.se som ägs av BNP Paribas.

Som besökare godkänner du de bindande användarvillkoren genom att gå in på webbsidan och/eller genom att använda den information som finns tillgänglig på webbsidan. Skulle användarvillkoren inte överenstämma med villkor gällande någon produkt eller tjänst, gäller villkoren för produkten/tjänsten över användarvillkoren.

Användning av denna webbplats

BNP Paribas bedömer att informationen på webbplatsen härrör från tillförlitliga källor. BNP Paribas eller tredje part garanterar däremot inte informationens riktighet, fullständighet eller till vilken utsträckning informationen är uppdaterad. BNP Paribas garanterar inte heller webbplatsens funktionalitet. Störningar och avbrott kan förekomma. BNP Paribas förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra information utan att särskilt meddela detta.

Den information som finns tillgänglig ska inte under några omständigheter tolkas som råd eller anbud att sälja eller köpa någon produkt, tjänst eller finansiellt instrument, inte heller som en rekommendation, om inte informationsgivaren explicit uttrycker att så är fallet.

BNP Paribas webbplats vänder sig till de personer som genom lagstiftning är tillåtna att ta del av informationen på webbplatsen. De personer som är förbjudna att ta del av informationen enligt lag, eller är tveksamma till om de är förbjudna enligt lag, ombedes vänligen att lämna webbplatsen. Speciell uppmärksamhet riktas mot personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA. BNP Paribas förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla tjänster eller produkter om tillhandahållandet kan komma att strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland, eller något annat land anknutet till personen.

Ansvarsbegränsning

Användaren av webbsidan ansvarar på egen risk för de eventuella direkta eller indirekta skador, kostnader, förluster eller anspråk som kan förekomma i samband med användning av webbplatsen. BNP Paribas ansvarar inte i något fall för något av ovanstående.

Varumärken och upphovsrätt

BNP Paribas behåller – i alla länder – äganderätt, upphovsrätt och alla övriga immateriella rättigheter till den information som finns tillgänglig på webbsidan. Alla typer av reproduktion, publikation, lagring av eller överföring hela eller en del av innehållet är strängt förbjudet, om inte tillstånd på förhand getts av rättsinnehavaren. Utskrift eller lagring på dator för personligt bruk är tillåtet. Citering är tillåtet under förutsättning att källan tydligt anges, och under gällande upphovsrättslagstiftning. Med rättsinnehavarens skriftliga medgivande, och endast i detta fall, får varumärken och logotyper förekommande på webbplatsen reproduceras, publiceras och/eller distribueras.

De personer som deltar i eventuella debatter, chattar, seminarier eller webinarier får endast lägga in material de själva har upphovsrätt till. Genom att lägga in material på detta sätt godkänner personen att BNP Paribas får lagra, sprida och/eller publicera det ovan nämna materialet.

Länkning till och från BNP Paribas webbplats

En länk till en tredje parts webbplats innebär under inga omständigheter en rekommendation eller en garanti från BNP Paribas sida angående de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. Användaren är själv ansvarig för användandet av länken, och tillhörande sida, BNP Paribas kontrollerar inte riktigheten, skäligheten, sanningen, fullständigheten eller trovärdigheten på en på ovan nämnt länkad webbplats.

All information som länkas från BNP Paribas webbplats ska visas i ett separat fönster, och får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbsidans logotyp eller varumärke, om så inte har överenskommits på förhand, skriftligen, med BNP Paribas.