Risker

Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Mer information om risker finns i grundprospektet som du finner en länk till längst ner på sidan.

Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. De hävstångsprodukter som beskrives på denna webbplats är högriskplaceringar och det är därför extra viktigt att du förstår hur de fungerar och vilka riskerna är.

Först måste du som investerare avgöra om investeringar i dessa produkter passande och lämpliga för dig. De är endast passande om du har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv kunna bedömma riskerna. De är endast lämpliga om din investeringshorisont och mål stämmer överens med karaktäristiken i dessa produkter och att du finansiellt kan bära att förlora hela det investerade kapitalet.

Allmän exponeringsrisk

Utvecklingen på den underliggande tillgången är avgörande för beräkningen av värdet på en hävstångsprodukt.

Utvecklingen på den underliggande tillgången är avgörande för beräkningen av värdet på en hävstångsprodukt. Därmed måste du förstå de risker som är förknippade med en viss underliggande tillgång. Det kan vara marknadsrisker i aktie- och råvarumarknader, kreditrisker, valutarisker, ränterisker och politiska risker. Om den underliggande tillgången är relaterad till en utvecklingsekonomi så bör du särskilt beakta den politiska risken som kan vara straffskatter, nationalisering av företag, expropriation, restriktioner av utländska investeringar, valutaregleringar, begränsad transparens, etc.

Kreditrisk (detta avsnitt gäller ej de produkter där The Royal Bank of Scotland anges som emittent)

Emittent av de värdepapper som beskrivs på denna webbplats är BNP Paribas Issuance B.V.

Emittent av de värdepapper som beskrivs på denna webbplats är BNP Paribas Issuance B.V. I händelse av obestånd hos emittenten, garanterar BNP Paribas SA emittentens åtaganden gentemot investeraren. Värdepapprena är icke säkerställda men prioriterade (unsecured and unsubordinated enligt engelsk lag) vilket betyder att en investerare inte har säkerhet i några av emittentens specifika tillgångar men kommer att vara prioriterade borgenärer i händelse av konkurs av BNP Paribas Issuance B.V. Den som investerar i instrumenten bör självständigt pröva om BNP Paribas kan förväntas fullgöra sina åtaganden gentemot innehavaren.

Knockout av turbowarranter, mini futures och unlimited turbos

Det är mycket stor risk att förlora hela insatsen om man köper en knockout-produkt nära barriären.

Om kursen på den underliggande tillgången når barriären (även kallad stop loss-nivå) upphör värdepappret och en investerare får tillbaka eventuellt restvärde. För en turbowarrant och unlimited turbo är restvärdet alltid noll. Det är därför mycket riskfyllt att handla en produkt där den underliggande tillgången befinner sig nära barriären.

Volatilitetens påverkan på turbowarranter och unlimited turbos

Turbowarranter påverkas i viss mån av volatiliteten.

Prissättningen av turbowarranter och unlimited turbos påverkas betydlig mindre av volatiliteten än traditionella warranter men eftersom påverkan ändå finns där, särskilt nära barriären bör man som investerare ha förståelse för den.

Likviditet

Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja de värdepapper som beskrivs på denna webbplats.

De produkter som finns på denna webbplats är värdepapper som är fritt överlåtbara. Köp och försäljning sker genom köp- eller säljorder via en bank, fondkommissionär eller e-mäklare som är medlem på NDX (Nordic Derivatives Exchange) där produkterna är noterade. BNP Paribas agerar som market maker och ställer löpande köp- och säljkurser. Det kan dock under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska
fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.