Statisk informationsgivning för avsändare av ir

STATISK INFORMATIONSGIVNING FÖR AVSÄNDARE AV IR

Producenten av den ursprungliga investeringsrekommendationen är inte BNP Paribas och/eller dess närstående. Den relevanta informationsgivningen enligt marknadsmissbruksförordningen som ska göras av producenter av investeringsrekommendationer sker på den tredje partens ansvar enligt en separat ansvarsfriskrivning.

Informationsgivningen häri har tagits fram på basis av information som anses vara korrekt, trots det faktum att ingen försäkran kan lämnas beträffande korrektheten, fullständigheten eller rimligheten hos någon sådan informationsgivning. Informationsgivningen häri har tagits fram i god tro och baserats på interna beräkningar, vilka kan inkludera, utan begränsning, avrundningar och uppskattningar.
 
BNP Paribas och/eller dess närstående kan tillhandahålla investeringstjänster enligt beskrivning i Avsnitt A och B  av Bilaga I till MiFID II (Direktiv 2014/65/EU), till emittenten av Exchange Trading Solution (ETS) produkter och/eller relaterade underliggande till vilka denna investeringsrekommendation relaterar. BNP Paribas kan dock inte lämna information om specifika relationer/avtal på grund av skyldighet att iaktta kundsekretess.

Datum och tidpunkt för rekommendationens framtagande kommer att anges i rekommendationen eller, om tillämpligt, direkt av producenten.

Informationen som presenteras häri utgör inte ett värdepappersprospekt enligt Direktiv 2003/71/EC (så som ändrat från tid till annan).
 
BNP Paribas och/eller dess närstående bekräftar vikten av förebyggande av intressekonflikter och har etablerat robusta policyer och processer och upprätthåller en effektiv organisatorisk struktur för att förebygga och undvika intressekonflikter som skulle kunna försämra objektiviteten i denna rekommendation, inklusive, men inte begränsat till, hantering av ersättningar, rena affärer, gåvor och inbjudningar och insiderinformation.

BNP Paribas och/eller dess närstående kan agera i ett antal olika roller beträffande ETS-produkten och/eller relaterad underliggande, inklusive, men inte begränsat till, marknadsgarant, rådgivare, långivare eller en beräkningsagent för finansiella instrument utgivna av emittenten omnämnd i rekommendationen.

Som en del av dess verksamheter kommer BNP Paribas och/eller dess närstående (och personer som är nära förknippade) troligen att agera i olika roller. Vid framtagandet och spridningen av investeringsrekommendationer kan BNP Paribas intressen och/eller dess närståendes intressen (och intressen hos personer nära förknippade) potentiellt stå i konflikt med de hos våra kunder.
 
Som svar på en intressekonflikt kan BNP Paribas:
•    Om intressekonfliktssituationen avser organisatoriska åtgärder, såsom informationsbarriärer, göra det möjligt att övervaka situationen på ett acceptabelt sätt (permanenta informationsbarriärer eller ad hoc barriärer).
•    Om möjligt informera om intressekonflikten och inhämta samtycke från kunderna.
•    I vissa fall, om varken organisatoriska åtgärder eller informationsgivning framstår som lämpligt för situationen, kan BNP Paribas vägra att agera och kan avstå från att vara delaktig i en aktivitet.

Informationsbarriärer baseras på fysiska organisatoriska åtgärder, såsom separata lokaler, begränsat tillträde till vissa platser eller för vissa personer, begränsningar i tillgång till IT. På grund av deras affärsverksamheter kan vissa anställda (i affärslinjer eller funktioner) vid vilken tidpunkt som helst inneha insiderinformation om ett stort antal emittenter utan någon process för barriäröverskridande. Dessa anställda klassificeras som “ovanför barriären”.

Yrkespersoner  som deltar i framtagandet och spridandet av investeringsrekommendationer betalas delvis på basis av lönsamheten hos BNP Paribas. Denna lönsamhet är resultatet av handelsaktiviteter, marknadsaktiviteter, investment banking, private banking, bankverksamhet för privatpersoner och andra verksamheter inom BNP Paribas-koncernen.
 
Ersättningen för dessa yrkespersoner är förenlig med tillämpningen av Direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt ESMA:s riktlinjer beträffande ersättningspolicyer och -förfaranden.
 
Yrkespersoner som tar fram och sprider investeringsrekommendationer är över huvud taget inte behöriga att motta någon olämplig finansiell fördel som skulle kunna ifrågasätta deras omdöme och opartiskhet.
 
Yrkespersoner som tar fram och sprider investeringsrekommendationer är skyldiga att uppge finansiella instrument som de innehar. Investeringsrekommendationer framtagna eller spridna av dem kan rentav potentiellt avse samma finansiella instrument eller emittenter.

Yrkespersoner som tar fram och sprider investeringsrekommendationer måste tillhandahålla information om priset och datum för köpet av emittentens aktier som rekommendationen relaterar till när producenten av rekommendationen mottar eller köper dessa aktier före ett publikt erbjudande.
 
Yrkespersoner måste iaktta alla tillämpliga policyer om egna affärer och konton och är föremål för en klassificering vad gäller “känslighet”.
 
Med förbehåll för en informationsplikt kan yrkespersoner som tar fram investeringsrekommendationer:
•    Agera som motpart, köpa eller sälja finansiella instrument utgivna av bolag omnämnda i investeringsrekommendationer;
•    Agera som marknadsgarant eller likviditetstillhandahållare avseende finansiella instrument omnämnda i investeringsrekommendationer.
 
Det är möjligt att BNP Paribas och/eller dess närstående:
•    Har varit lead manager eller co-lead manager under de föregående 12 månaderna i något publikt offentliggjort erbjudande av finansiella instrument utgivna av ett bolag som omnämns i investeringsrekommendationer;
•    Har varit part i ett avtal med emittenten avseende tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster (enligt Avsnitt A och B av Bilaga I till Direktiv 2014/65/EU om marknader i finansiella instrument) under de föregående 12 månaderna;
•    Har en relation som kan försämra objektiviteten i investeringsrekommendationer.
Om så skulle vara fallet kommer information om detta att lämnas.

BNP Paribas och/eller dess närstående är inte part i något avtal/för-arrangemang med emittenter avseende framtagandet av investeringsrekommendationer.
 
BNP Paribas och/eller dess närstående tillåter inte emittenter att granska eller se opublicerade rekommendationer, förutom research (granskning av fakta och siffror).
Investeringsrekommendationer bör hållas konfidentiella till det att dessa sprids.

Alla investeringsrekommendationer måste vara rättvisande, inte vilseledande, baserat på objektiva kriterier. Underlaget på vilket den har tagits fram måste stödjas av lämplig undersökning och relevant data. Den måste undvika onödigt sensationsmakeri, rykten eller överdrivet provokativt språk.
Varje åsikt eller analys som ges i investeringsrekommendationen ska kunna visas vara rättvisande, komplett, balanserad, baserad på sund och noggrann analys och utfärdad i god tro. Investeringsrekommendationer ska aldrig skrivas med avsikten att vilseleda någon potentiell investerare.

Denna rekommendation sprids i Sverige av BNP Paribas Arbitrage SNC med huvudkontor på adressen 160/162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Frankrike.Detta är godkänt av och under tillsyn av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) och Autorité des Marchés Financiers (AMF).

1 Avsnitt A och B:s tjänster inkluderar A. Investeringstjänster och -aktiviteter: (1) Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument; (2) Utförande av order på kunders uppdrag; (3) Handel för egen räkning; (4) Portföljförvaltning; (5) Investeringsrådgivning; (6) Garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande; (7) Placering av finansiella instrument utan fast åtagande; (8) Drift av en MTF-plattform; (9) Drift av en OTF-plattform. Sidotjänster: (1) Förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, såsom handhavande av kontanta medel/finansiella säkerheter, med undantag för förvaltning av värdepapper på högsta nivå; (2) Lämnande av kredit eller lån till en investerare för att göra det möjligt för denne att genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, när det företag som ger krediten eller lånet deltar i transaktionen; (3) Rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och tjänster vid fusioner och företagsuppköp; (4) Valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster; (5) Investerings- och finansanalys samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument; (6) Tjänster i samband med garantigivning; (7) Investeringstjänster och -aktiviteter samt sidotjänster av den typ som anges i avsnitt A eller B i Bilaga I som avser den underliggande tillgången till derivat som anges i punkterna 5, 6, 7 och 10 i avsnitt C (som anger finansiella instrument under MiFID II) när dessa har samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster.

2 Sådana personer ska inte influeras av andra intressen än BNP Paribas-koncernens intressen och kunders behov.